Úvod do geografických informačních systémů - praktická cvičení

Karel Janečka, Jan Pacina

Západočeská univerzita v Plzni, 2006

E-mail: 
           


Obsah

1. Úvod
1. Podmínky zápočtu
2. Vybrané odkazy
2. Základy práce s ArcGIS
1. Seznámení s prostředím ArcMap
2. Přidání vrstev
2.1. Přidání vrstvy ze souboru (shapefile)
2.2. Načtení vrstvy z mapového serveru
3. Zvětšení / Zmenšení měřítka
4. Symbologie prvků
5. Vytvoření mapy závislé na měřítku
3. Tvorba mapových výstupů. ESRI Virtual Campus.
1. ESRI Virtual Campus
1.1. Vytvoření nového uživatele
1.2. Žádost o přístupový kód k vybranému kurzu
1.3. Aktivace kurzu
2. Tvorba mapových výstupů v ArcMap
4. Tvorba a editace nové vrstvy
1. Vytvoření nové vrstvy (shapefile)
2. Atributy a jejich editace
2.1. Založení nového atributového sloupce
5. ESRI geodatabase
1. Úvodem
2. Typy ESRI formátů geodatabase
3. Základní struktura personal geodatabase
3.1. Feature Class
3.2. Feature Dataset
3.3. Nonspatial Tables
4. Další prvky personal geodatabase
4.1. Domains
4.2. Topology
4.2.1. Geodatabase Topology
4.3. Geometric Network
4.4. Relationship Classes
4.5. Raster Data
4.5.1. Raster Dataset
4.5.2. Raster Catalog
5. Shrnutí
6. Cvičení
6. Návod pro vyhotovení semestrální práce
7. 3D Analyst. Vizualizace dat v ArcScene. Mapová algebra.
1. Zapnutí rozšíření 3D Analyst a Spatial Analyst
2. Generování 3D povrchu (TIN)
3. Převod TIN do rastru
4. Základní analýzy
4.1. Základní nabídka menu 3D Analyst
4.1.1. Generování vrstevnic
4.1.2. Gradient
4.1.3. Linie videtelnosti
4.1.4. Profil terénu
4.2. Analýzy povrchu
4.2.1. Vygenerování vrstevnic
4.2.2. Rastr sklonu svahů
4.2.3. Rastr orientace svahů
4.2.4. Stínovaný povrch
4.2.5. Viditelná oblast
5. Vizualizace 3D dat v ArcScene
6. Další interpolační algoritmy
6.1. Interpolace
6.1.1. IDW
6.1.2. Spline
6.1.3. Kriging
6.2. Oříznutí podle výběrové lokality
8. Triangulace
1. Delaunayho triangulace
1.1. Z bodů k TINu
1.2. Z GRIDu do TINu
1.3. Z vrstevnic do TINu
1.4. Z kombinace lomových bodů a vrstevnic do TINu
9. Atributové a prostorové dotazy
1. Atributové dotazy
2. Prostorové dotazy
10. Topologické překrytí
1. Intersect
2. Identity
3. Model Builder

Seznam obrázků

2.1. Popis tlačítek v hlavním okně ArcMap
2.2. Popis tlačítek v hlavním okně ArcMap
2.3. Načtení nové vrstvy
2.4. Otevřené vrstvy
2.5. Načtení vrstvy z mapového serveru
2.6. Zadání adresy ArcIMS služby
2.7. ArcIMS geoportal.cenia.cz
2.8. Vrstva Správních sídel ČR
2.9.
2.10. Vrstva lesů a vodních toků spolu s vrstvou správních sídel ČR
2.11. Zoom
2.12. Zobrazení zvolené oblasti ve větším měřítku
2.13. Zpřístupnění "Properties" dané vrstvy
2.14. Layer properties - Symbology
2.15. Quantities - Graduated colors
2.16. Data frame properties
2.17. Nastavení souřadnicového systému S-JTSK
2.18. Výběr prvků atributovým dotazem (Select by attributes)
2.19. Dialog Select By Attributes
2.20. Atributový dotaz
2.21. Vybrané dálnice
2.22. Vytvoření nové vrstvy z vybraných prvků
2.23. Layer Properties - General; Nastavení max a min měřítka pro zobrazení vrstvy
2.24. Zrušení označení vybraných prvků
2.25. Připravené vrstvy pro budoucí mapu závislou na měřítku
2.26. Nastavení minimálního měřítka pro zobrazení
2.27. Spojení vrstev
2.28. Mapa závislá na měřítku
3.1. training.esri.com
3.2. My Training na ESRI Virtual Campus
3.3. Zadání přihlašovacích údajů
3.4. Formulář pro vytvoření nového účtu na ESRI Virtual Campus
3.5. Přihlášení do ESRI Training
3.6. Úvodní obrazovka po přihlášení do ESRI Virtual Campus Training
3.7. Vložení přístupového kódu ke kurzu
3.8. Úspěšné přidání kurzu
3.9. Klasifikace okresů podle počtu obyvatel
3.10. Vizualizace okresů podle počtu obyvatel
3.11. Nastavení Labels
3.12. Maska "Halo"
3.13. Mapová část pro tematickou mapu
3.14. Zapnutí Layout View
3.15. Okno Layout View
3.16. Insert menu
3.17. Název a tiráž
3.18. Scale Bar
3.19. Scale Bar Properties
3.20. Export mapy
3.21. Výsledná mapa
4.1. Otevření ArcCatalogu přímo v okně ArcMap
4.2. Vytvoření nového shapefile
4.3. Založení nového shapefile
4.4. Nastevení souřadnicového systému
4.5. Ukázka rastru III. vojenského mapování
4.6. Vybraná oblast - Hradecký vrch
4.7. Zapnutí panelu nástrojů Editor
4.8. Start Editing
4.9. Nastavení snappování pro vektorizaci vrstevnic
4.10. Vrstevnice vektorizujeme jako liniové prvky
4.11. Ukončení vektorizace daného prvku
4.12. Editování linie
4.13. Smazání bodu
4.14. Přidání nového sloupce
4.15. Nastavení názvu a datového typu nového sloupce
4.16. Přiřazení výšky
4.17. Zadání výšky
5.1. Ukázka topologického pravidla MUST NOT HAVE GAPS definující prostorový vztah mezi hranicemi polygonů.
5.2. personal geodatabase domeny.mdb
5.3. Zobrazení obsahu personal geodatabase domeny.mdb
5.4. Feature Dataset Properties
5.5. Spuštění exportu souboru .shp do personal
5.6. Nastavení cílového feature dataset a názvu nové feature class
5.7. Feature dataset S-JTSK nyní již obsahuje feature class krajeSJTSK
5.8. Určení jména a hodnoty cluster tolerance nové topologie
5.9. Výběr participujících feature classes na nové topologii
5.10. Nastavení "rank" hodnoty pro jednotlivé feature classes
5.11. Výběr vhodného topologického pravidla
5.12. Vidíme, že nyní není možně feature zel_stanSJTSK odstranit z geodatabáze
5.13. Kontrola validity prvků participujících na topologii
5.14. Načtení dat z personal geodatabase do prostředí ArcMap
7.1. Zapnutí extensions se zpřístupní přes nabíbku Customize - Extensions...
7.2. Zapnutí extensions - 3D Analyst a Spatial Analyst
7.3. Otevření panelu nástrojů pro 3D Analyst
7.4. Create TIN
7.5. Create TIN - zadání vstupních parametrů
7.6. Vytvořený TIN
7.7. Vypnutí zobrazení typu hran
7.8. Edit TIN
7.9. Edit TIN - přidání vrstvy pro oříznutí (clip)
7.10. Výsledný TIN
7.11. TIN to Raster
7.12. TIN to Raster
7.13. Vygenerovaný rastr
7.14. Rastr je možné různě obarvit
7.15. Panel nástrojů 3D Analyst
7.16. Generování vrstvenic
7.17. Gradient
7.18. Linie viditelnosti
7.19. Profil
7.20. Menu
7.21. Dialogové okno funkce Contour
7.22. Vygenerované vrstevnice
7.23. Chyby ve vrstevnicích
7.24. Vygenerovaný rastr sklonu svahů
7.25. Vygenerovaný rastr s orientacemi svahů
7.26. Vygenerovaný stínovaný povrch
7.27. Výškový rastr překrytý rastrem stínovaného povrchu
7.28. Nastavení průhlednosti na záložce Dislplay
7.29. Výškový rastr překrytý zprůhledněným rastrem stínovaného povrchu
7.30. Interpolate Shape
7.31. Interpolate Shape - přiřazení výšky z vygenerovaného TIN
7.32. Viewshed
7.33. Výsledek Viewshed
7.34. Panel nástrojů Tools
7.35. Průlet nad terénem
7.36. Využití záložky Base heights pro přiřazení výšek
7.37. 3D zobrazení výškového rastru
7.38. 3D zobrazení rastru sklonů svahů
7.39. Atributová tabulka body.dbf
7.40. Tabulka znecisteni_plzen.dbf
7.41. Join
7.42. Join tabulka
7.43. Advanced Join
7.44. Hotový Join
7.45. SA menu
7.46. Extent
7.47. Interpolace
7.48. IDW
7.49. IDW výsledek
7.50. Spline
7.51. Spline výsledek
7.52. Kriging
7.53. Kriging výsledek
7.54. Raster Calculator
7.55. Feature to raster
7.56. Fetature to raster
7.57. Raster calculator
7.58. Výsledek
8.1. Obrázek 1
8.2. Obrázek 2
8.3. Triangulace z bodů
8.4. Triangulace z bodů
8.5. Z GRIDu do TINu
8.6. Trojúhelníky v TINu
8.7. TIN
8.8. TIN bez dodaných lomových bodů
8.9. TIN s dodanými limovými body
9.1. Dialogové okno Select By Attributes
9.2. Vybrání všech dálnic
9.3. Počet vybraných prvků
9.4. Vybrání všech silnic první třídy které mají dva jízdní pruhy
9.5. Výběr okresů podle NUTS4
9.6. Dialog pro zadání prostorového dotazu
9.7. Výběr všech obcí v okrese Klatovy
9.8. Vybrání všech sídel do 5 km od dálnice
9.9. Výber obcí DO 10 km od železnice
9.10. Prohození výběru prvků
9.11. Zobrazení obcí nad 10 km od železnice
10.1. Topologické překrytí
10.2. ArcToolbox
10.3. ArcToolbox
10.4. ArcToolbox
10.5. Prostorový dotaz
10.6. Prostorový dotaz
10.7. Intersect
10.8. Show Help
10.9. Intersect
10.10. Detail Intersect
10.11. Identity
10.12. New Toolbox
10.13. New Model
10.14. Vyhledání funkce buffer
10.15. Buffer
10.16. Buffer
10.17. Buffer v Modelu
10.18. Výsledek bufferu
10.19. Buffer a Intersect
10.20. Buffer a Intersect
10.21. Celý model
10.22. Výsledek Modelu