6.3. Redukce měřených délek

Před prováděním tzv. matematických redukcí je třeba, aby měřené délky byly opraveny o redukce fyzikální. Tyto redukce redukují naměřenou délku o vliv prostředí. Způsob výpočtu těchto redukcí je zpravidla uveden v návodu pro použití jednotlivých typů dálkoměrů. Redukce se většinou zavádí přímo do paměti dálkoměru.

6.3.1. Převod na referenční plochu

Převod měřené délky na referenční plochu probíhá v šesti krocích [62]:

  1. k měřené délce D vypočteme délku přímé spojnice d koncových bodů měřené délky,

  2. k přímé spojnici se vypočte odpovídající délka tětivy t na vhodně zvolené náhradní kouli o poloměru R,

  3. k tětivě t se vypočte příslušný kruhový oblouk s´,

  4. oblouk s´ se převede na eliptický oblouk

  5. eliptický oblouk

    se převede na oblouk elipsy s0,

  6. oblouk elipsy s0 se převede na délku geodetické čáry s.

ad 1.výpočet přímé spojnice d koncových bodů měřené délky

Měřená délka D leží v normálové rovině dané normálou k elipsoidu v počátečním bodě P1. Tuto délku lze považovat za oblouk kružnice o poloměru

kde

R je poloměr Země,

k je refrakční koeficient.

Přímou spojnice d bodů P1 a P2 vypočteme ze vzorce:

Funkci

rozvineme v řadu a dosadíme do vzorce (1):

Třetí člen je nepatrný a tedy může být zanedbán:

Teprve pro D = 25 km dosáhne korekce ΔD hodnoty 1 mm (u světelných vln).

Obrázek 6.35. Převod měřené délky D na přímou spojnici d, jí odpovídající tětivu t a jí odpovídající kruhový oblouk s´ [62]

Převod měřené délky D na přímou spojnici d, jí odpovídající tětivu t a jí odpovídající kruhový oblouk s´ [62]

ad 2. výpočet tětivy t k dané hodnotě d

Na obrázku značí H1 výšku bodu P1, H2 výšku bodu P2 nad náhradní koulí o poloměru R. V trojúhelníku P1P2C platí kosinová věta:

Stejně i v trojúhelníku P1´P2´C platí kosinová věta:

Z rovnice (4) vyjádříme cosσ:

a dosadíme do rovnice (3). Po úpravě dostaneme:

Vyjádříme t a označíme rozdíl H2 – H1 = h:

ad 3. výpočet kruhového oblouku s´ k tětivě t

Kruhový oblouk s´ vypočteme ze vzorce:

Pokud funkci

rozvineme v řadu, dostaneme po úpravě:

Třetí člen se obvykle zanedbává, potom:

Pro t < 10 km je Δt < 1 mm.

ad 3. převod kruhového oblouku s´ na eliptický oblouk

Dosadíme-li za R = N1 (příčný poloměr křivosti v bodě P1), pak

Pokud je

, lze pro délku

psát [62]:

Obrázek 6.36. Převod kruhového oblouku na eliptický [62]

Převod kruhového oblouku na eliptický [62]

Rozdíl obou délek

je pro délky do 25 km menší než 0,2 mm a tedy tato korekce může být zanedbána.

ad 4. převod oblouku

na oblouk elipsy

Obrázek 6.37. Převod eliptického oblouku na oblouk elipsy [62]

Převod eliptického oblouku na oblouk elipsy [62]

Protože úhel δ mezi oblouky

a s0 je velmi malý, můžeme psát:

Úhel ε se může vyjádřit vzorcem [62]:

Po dosazení (7) do (6) dostaneme:

ad 5. převod oblouku elipsy s0 na délku geodetické čáry s

Pro rozdíl délky normálového řezu s0 a délky geodetické čáry s platí vzorec [62]:

Pro s = 1000 km dosáhne tento rozdíl maximálně 0,08 mm a je tedy prakticky zanedbatelný.

Protože v současnosti se přesnost elektrooptických dálkoměrů charakterizuje relativní chybou až 1.10-6, je třeba počítat korekce velmi přesně. Proto se dnes spíše pro převod měřené délky na referenční plochu používá postup podle Rinnera:

K naměřené délce D se vypočte přímá spojnice d koncových bodů měřené délky podle vzorce (2).

Tětiva t se vypočte podle vzorce (5) na kouli o poloměru R = N1.

K tětivě t se vypočte délka přímé prostorové spojnice mezi průměty koncových bodů měřené délky na elipsoid, tedy elipsoidická tětiva te. K této tětivě se vypočte délky geodetické čáry s na elipsoidu.

Pro délky do 100 km platí zjednodušené vzorce:

Pro délky do 50 km lze tyto vzorce dále zjednodušit:

Pokud do vzorce (5) dosadíme

dostaneme

Délku geodetické čáry s k tětivě te můžeme počítat s postačující přesností jako délku oblouku kružnice o poloměru R1, tedy

6.3.2. Převod do zobrazovací roviny

V praxi je třeba pro řešení geodetických úloh v zobrazovací rovině znát měřené délky v rovině kartografického zobrazení (zobrazovací rovině). V geodézii se používá konformních zobrazení, pro něž lze použít obecného vzorce:

kde

s je délka na referenčním elipsoidu,

m1, mn, m2 jsou měřítka (zkreslení) v počátečním, středním a koncovém bodě geodetické čáry.

Převod do roviny Křovákova zobrazení

V Křovákově zobrazení se nejprve konformně zobrazuje Besselův elipsoid na Gaussovu kouli. Zkreslení délek při tomto zobrazení dosáhne pro strany dlouhé 60 km maximálně ± 4 mm a zpravidla se zanedbává.

V praxi se používají tabulky (obr. 6.38) hodnot délkového zkreslení, které jsou sestaveny k argumentu

, kde Xi a Yi jsou rovinné souřadnice uvažovaného bodu. Určené hodnoty zkreslení [46] se pak dosazují do vzorce (8).

Obrázek 6.38. Tabulka hodnot délkového zkreslení k argumentu R [55]

Tabulka hodnot délkového zkreslení k argumentu R [55]

Pro délky kratší než 5 km lze použít vzorce pro zkreslení ve středu vzdálenosti

Délkové korekce v Křovákově zobrazení dosahují na našem území hodnot –10 až +14 cm na jeden kilometr.

Obrázek 6.39. Průběh délkového zkreslení v Křovákově zobrazení [45]

Průběh délkového zkreslení v Křovákově zobrazení [45]

Převod do roviny Gaussova zobrazení

V Gaussově zobrazení je zkreslení funkcí dvou proměnných a vzorec (8) se upravuje na tvar:

Vzorec (9) postačí pro délky do 60 km. Pro strany do 20 km pak lze zanedbat třetí člen a používat vzorec:

Délkové korekce v Gaussově zobrazení dosahují na našem území maximálních hodnot ± 57 cm na jeden kilometr na okraji šestistupňového pásu a ±14 cm na jeden kilometr na okraji třístupňového pásu.

Obrázek 6.40. Průběh délkového zkreslení v Gaussově zobrazení [5]

Průběh délkového zkreslení v Gaussově zobrazení [5]

Velmi podrobný výklad této problematiky lze nalézt v [4].

6.3.3. Topografická redukce

Pojem topografická redukce značí centraci excentricky zaměřených délek. Předpokládáme, že excentricky zaměřená délka je již matematicky redukována. Vlastní řešení pak již spočívá pouze v řešení vztahů v rovinných trojúhelnících.

Jednostranná centrace délky s úhlem ψ měřeným na centru

Měřena je excentrická délka

(excentrická délka opravená o matematické redukce), excentricita e a úhel ψ.

Určujeme centrickou délku

Obrázek 6.41. Jednostranná centrace délky s úhlem měřeným na centru [1]

Jednostranná centrace délky s úhlem měřeným na centru [1]

Centrická délka

se vypočte ze vzorce

Jednostranná centrace délky s úhlem ε měřeným na excentru

Měřena je excentrická délka

(excentrická délka opravená o matematické redukce), excentricita e a úhel ε.

Určujeme centrickou délku

Obrázek 6.42. Jednostranná centrace délky s úhlem měřeným na excentru [1]

Jednostranná centrace délky s úhlem měřeným na excentru [1]

Centrická délka

se vypočte z kosinové věty pro stranu podle vzorce

Oboustranná centrace délky s úhly měřenými na excentrických stanoviskách

Měřeny jsou excentrická délka

(excentrická délka opravená o matematické redukce), excentricity e1 a e2 a úhly ψei a ψej.

Určujeme centrickou délku

Obrázek 6.43. Oboustranná centrace délky s úhly měřenými na excentrických stanoviskách [1]

Oboustranná centrace délky s úhly měřenými na excentrických stanoviskách [1]

Zavedeme místní souřadnicovou soustavu s počátkem v bodě Ei a osou y´ vloženou do směru strany

Nejprve určíme směrníky

Úlohou rajonu (viz kapitola Souřadnicové výpočty) určíme souřadnice

ze kterých určíme centrickou délku

podle vzorce[46] Tabelovaná hodnota m´ značí jednu šestinu reciproké hodnoty, tj. m = 1/6m´.