Kartografické listy, 2001, 9

Ľubica HUDECOVÁ, Milan HÁJEK

NÁRODNÁ INTEGRÁCIA
PRIESTOROVÝCH BÁZ ÚDAJOV


Hudecová Ľ., Hájek M.: National Integration of Spatial Database. Kartografické listy, 2001, 9, 3 figs., 7 tabs., 10 refs.

Abstract: Cadastral data, their functions in Information cadastral system and State cadastral system, classification of actual data files. Upgrading of geoinformation structure of objects by standardization of their encoding. Projects of improving IS KN for statistics, agriculture, environment, ZB GIS.

Keywords: Cadastre, real estates classification, spatial objects, spatial elements, coding of objects and attributes.

Vstup do problematiky

Priestorová báza údajov z Informačného systému katastra nehnuteľností (ISKN) v au-tomatizovanom informačnom systéme geodézie a kartografie a katastra na Slovensku patrí medzi prejavy intelektuálnej a technickej kultúry v európskom rozmere. V priebehu dvoch storočí vznikajú mapové dokumenty, katastrálne informácie o krajine (území) a spoločnosti, ktoré majú trvalý význam v štátnej správe, v procese plánovania rozvoja, v investičnej výstavbe, v rozvoji energetiky, tvorby a ochrany životného prostredia, v poľ-nohospodárstve a inde. Katastrálne údaje plnili a plnia funkciu “informačnej” bázy o ob-jektoch krajiny. Dnes, keď rodiaci sa štátny informačný systém potrebuje ujednotenie klasifikácie objektov, vyhlásenie štandardov z hľadiska medzinárodných technických noriem a metodík, chceme v ďalšom prispieť návrhom na vylepšenie geoinformačnej štruktúry objektov vo väzbe ISKN a základnej bázy GIS (ZB GIS).

Začiatkom 90. rokov sa vytvorili súbory popisných informácií v jednotlivých okresoch a previedli sa na výpočtovú techniku. Na tejto regionálnej úrovni obsahuje súbor popis-ných údajov údaje o pozemkoch, stavbách, bytoch a nebytových priestoroch, právach k nehnuteľnostiam, účastníkoch právnych vzťahov. Vzhľadom na rozsah evidovaných údajov a frekvenciu zmien, ako aj nároky na obsah katastra nehnuteľností, na ochranu údajov a začleňovanie sa do geoinformačnej infraštruktúry SR a EU sa súčasný údajový model javí ako nepostačujúci. V súčasnosti sa pracuje na novom údajovom modeli zalo-ženom na relačných databázach. Jeho výhodou je okrem zvýšenia bezpečnosti a vý-konnosti systému, zníženie chybovosti, možnosť znižovať interval aktualizácie na “0”, variabilita výstupov a hlavne flexibilita obsahu systému s maximálnou mierou štan-dardizácie údajov. Nový údajový model má umožniť pružne reagovať na potreby a po-žiadavky používateľov tohto registra (IS). Už na úrovni konceptuálneho modelovania reality sa musia hľadať a definovať údaje, ktoré budú relevantné pre tento IS, zároveň však aj tie, ktoré budú zabezpečovať väzbu na iné IS. ISKN plní dôležitú úlohu v informačnom manažmente. Prepojenie registrov ŠIS závisí okrem iných podmienok od stavu štandardov, klasifikácií a číselníkov. Pokúsime sa analyzovať súčasný stav ISKN podľa obsahu, štruktúry, stavu číselníkov, štandardov a platnej legislatívy, podľa požiadaviek iných rezortov a nakoniec aj podľa požiadaviek Európskej únie.

_______________

Ing. Ľubica HUDECOVÁ, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, Stromová 1, 837 86 Bratislava. E-mail:hudecova@ geodesy. gov.sk

Doc. Ing. Milan HÁJEK, PhD. Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava.

E-mail: hajek@svf.stuba.sk

Klasifikácia údajových súborov pozemkov, objektov, atribútov, aktivít

Analyzovať ISKN môžeme prostredníctvom klasifikácie údajových súborov a člene-nia číselníkov. Príloha č.1 k  Vyhláške ÚGKK SR č. 79/1996 Z. z. [9] (ďalej len “vyhláška”) definuje členenie druhov pozemkov a ich charakteristiky, tab. 1. V ISKN je takéto členenie vyjadrené triedami objektov podľa druhu pozemkov a podľa spôsobu využívania nehnuteľností. Konkrétna klasifikácia podľa druhov pozemkov je stanovená v Smerni-ciach na spravovanie KN. Triedy objektov sú v tab. 2. Porovnajme tieto dve členenia na-vzájom ako i s konkrétnymi zákonnými úpravami, resp. s požiadavkami EÚ. Štandardizáciou kódovania môžeme zabezpečiť splnenie používateľských potrieb a tým posilnenie postavenia KN v informačnom manažmente. Všimnime si niektoré problémové kombinácie:

1. Pre druhy pozemkov “orná pôda”, “chmeľnica”, “vinica”, “záhrada”, “ovocný sad” a “trvalý trávny porast” sú kombinácie kódov spôsobu využívania nevhodné, tab. 3. Spôsob využívania nehnuteľností je zatiaľ nepovinný údaj v ISKN a niektoré charakteristiky ani nie je možné k druhom pozemkov priradiť. Napr. pre vinice alebo chmeľnice je kód 12, 15, 16 neprípustný. Kódovanie by bolo vhodné zosúladiť s vy-hláškou. Argumentom na kódovanie podľa vyhlášky je napr. aj požiadavka MP SR rozlišovať v trvalých trávnych porastoch zvlášť “lúky” a zvlášť “pasienky”. Dôvodom je takéto rozčlenenie pôdy na prideľovanie štátnych dotácií poľnohospodárom.

2. Sledujeme druh pozemku “lesný pozemok”. Členenie pozemkov v ISKN podľa kódu využívania je v súlade s vyhláškou. Porovnaním s členením LPF podľa zákona NR SR 61/1977 Zb. o lesoch zistíme súlad, no nie je úplný, pozri tab. 4. Treba vyčleniť tri ďalšie kategórie a naopak kódy “25” a “26” prehodnotiť. Kód “26” je napr. odôvodnený len v prípadoch, kým stavba nie je evidovaná v súbore stavieb.

Tab. 1 Členenie pôdneho fondu


 
Druh pozemku
Charakteristika spôsobu využívania
POĽNOHOSPODÁRSKY PÔDNY FOND
Orná pôda
pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny;

pozemky dočasne zatrávnené alebo využívané na viacročné krmoviny;

pareniská, skleníky, japany.

Chmeľnice 
pozemky vysadené chmeľom.
Vinice
pozemky, na ktorých sa pestuje vinič.
Záhrady
pozemky spravidla oplotené, na ktorých sa trvale a prevažne pestuje zelenina, kvety a iné záhradné plodiny spravidla pre vlastnú spotrebu;

pozemky do výmery 0,25 ha;

Ovocné sady
pozemky vysadené ovocnými stromami nad 0,25 ha;

pozemky na pestovanie zákrskov ovocných stromov nad 0,25 ha;

pozemky na ktorých sa pestujú ovocné kríky nad 0,25 ha.

Trvalé trávne porasty
pozemky trvalo porastené trávami, pri ktorých hlavný výťažok je tráva, aj keď sa náhodne spásajú;

pozemky porastené trávami, ktoré sú určené na trvalé spásanie, aj keď sa náhodne kosia;

pozemky využívané ako pastva, aj pastevné výbehy.

Súčasti poľnohospodárskeho pôdneho fondu
poľné cesty;

plochy so zariadením pre vodné závlahy;

vodné toky a kanály hydromelioračného charakteru;

vodné nádrže a rybníky slúžiace na závlahové účely;

poľnohospodárska účelová zeleň;

poľné hnojiská, kompostiská, silážne jamy, močovkové záchytky;

hrádze slúžiace na ochranu PPF pred zamokrením a záplavou;

ochranné trasy proti erózii.

LESNÝ PÔDNY FOND
Lesné pozemky
pozemky porastené lesnými drevinami;

pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu;

pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach;

pozemky, ktoré možno využiť na zalesnenie;

pozemky, ktoré sa majú zalesniť;

nezalesnené pozemky vnútri lesov. 

NEPOĽNOHOSPODÁRSKY A NELESNÝ PÔDNY FOND
Vodné plochy
rybníky alebo potoky s chovom rýb;

močiare, jazerá, rybníky a potoky neurčené na chov rýb, rieky náhony, priehrady a iné nádrže.

Zastavané plochy 

a nádvoria

pozemky, na ktorých sú postavené stavby;

nádvoria, ktoré patria k obytným, hospodárskym alebo priemyselným stavbám;

diaľnice, cesty, miestne komunikácie, dráhy, letiská a prístavy.

Ostatné plochy 

– pozemky určené ako

skladiskové a dielenské priestory;

pre telekomunikácie;

pre zdravotníctvo, telesnú výchovu a rekreáciu;

ako štátne prírodné rezervácie alebo iné chránené územia;

ako parky, verejné, súkromné okrasné záhrady;

na ťažbu nerastov a iných surovín;

na ukladanie vedľajších produktov pri ťažbe nerastov a iných surovín a akostále manipulačné priestory;

ako cintoríny;

ako pozemky, ktoré nemožno poľnohospodársky obrábať, neposkytujú úžitok.

Tab. 2 Triedy objektov katastra nehnuteľností


 
DP
Kód
Spôsob využívania nehnuteľností
2 až 7
10 Pozemky podmáčané, zaplavované
(2 - orná pôda,
11 Pozemky zavlažované
3 – chmeľnica,
12 Skleníky, pareniská a japany
4 – vinica,
13 Škôlky ov. alebo okra. stromov, vin. škôlky alebo škôlky pre chmeľ. sadivo, top. plantáže
5 – záhrada,
14 Pozemky v záhradkárskych osadách
6 – ovocný sad,
15 Pozemky obmedzené vo využívaní
7 – trvalý trávny porast)
16 Účelová intenzifikačná zeleň, vetrolamy
10
20 Ochranný les
(10 – lesný pozemok)
21 Lesy osobitného určenia
  22 Lesné škôlky
  23 Poz. nezales. slúžiace les. hospod. na plnenie úloh (prieseky, lesné sklady, lesné kom.)
  24 Pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie
  25 Pozemky obmedzené vo využívaní
  26 Chata na lesnom pozemku
11
110 Potoky s chovom rýb
(11 – vodná plocha)
111 Rybník s chovom rýb
  120 Tok prírodný resp. upravený (rieky, potoky)
  121 Tok umelý (prieplav, kanál, náhon, odpadový kanál a pod.)
  130 Vodná nádrž prírodná (jazero, slepé riečne rameno)
  131 Vodná nádrž umelá
  135 Močiar
13
10. Priemyselný objekt (závod, továreň, sklady)
(13 – zastavaná plocha
20. Poľnohospodársky objekt (kravín, ošipáreň, hydináreň, iné poľnohosp. prevádzkové stavby
a nádvoria)
30. Železnice (pozemky železníc)
  31. Diaľnice
  32. Hlavné a vedľajšie komunikácie
  33. Miestne a účelové komunikácie (aj park. plochy, verejné priestranstvá, chodníky, ulice
  34. Poľnohospodárske komunikácie (poľné cesty spevnené)
  36. Ostatné dopravné plochy (plochy letísk, prístavov)
  40. Objekty lesného hospodárstva (horáreň, hájovňa, technické prevádzkové stavby)
  50. Objekt na bývanie (okrem rodinných domov, napr. bytový dom)
  51. Dom (rodinný)
  61. Objekty školské a výchovné, kultúrne a osvetové, historické
  62. Objekty zdravotnícke a sociálnej starostlivosti
  63. Objekty obchodné, ubytovacie a stravovacie
  64. Objekty služieb
  65.  Objekty verejnej správy a administratívy
  68. Objekty tech. vybav. sídla (trafostanice, výmenníkové stanice, stavby na rozvod energie)
  70. Ostatné objekty
  71. Vodohospodárske objekty (vodojem, čerpacia stanica a iné)
  72. Rekreačné objekty, telovýchovné a športové objekty (chata, záhradkárske chaty)
  ..0 Stavba so súpisným číslom
  ..2 Garáž
  ..3 Ostatné objekty (budovy bez označenia súpisným číslom) 
  ..4 Dvor
  ..5 Spoločný dvor
  ..6 Iná plocha
  ..7 Rozostavaná stavba
14
27 Manipulačné, skladové a dielenské plochy
(14 – ostatná plocha)
28 Plochy ťažby nerastov (rudné a nerudné bane) a surovín (rašeliniská, pieskoviská, štrkoviská, hliniská a lomy)
  35 Plochy na ukladanie vedľajších produktov pri ťažbe nerastov a iných surovín (haldy, silážne jamy, tvrdé výbehy, mrchoviská a pod.)
  37 Pozemky telekomunikácií
  40 Zeleň v bytovej zástavbe
  41 Ostatná verejná zeleň (parky sady, plochy funkčnej a rekreačnej zelene)
  50 Ihrisko, štadión
  51 Kúpaliská (bazény a kúpaliská pri vodných plochách) 
  52 Ostatné športoviská (jazdiarne, strelnice, lyžiarske a sánkarské dráhy, rekreačné plochy pri chatách a hoteloch a pod.)
  53 Plochy na ľahké ubytovanie a rekreačné zariadenia (autocampy a chatové osady cestovných alebo ubytovacích zariadení)
  54 Plochy chatových osád (súkromná rekreácia)
  60 Cintorín, urnový háj
  70 Iné plochy
  71 Iné plochy na PPF (rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením, ochranné hrádze, bermy slatiny a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok – krovie, štrk, kamenie)
  72 Iné plochy na LPF (skaly, plochy, ktoré sa nedajú zalesniť a pod.)

Tab. 3 Porovnanie členenia niektorých druhov pozemkov
 
Vyhláška ÚGKK SR č.79/1996. Z. z.
Triedy objektov v ISKN
orná pôda
pozemky, na ktorých sa pestujú obilniny, okopaniny, krmoviny, technické plodiny;

pozemky dočasne zatrávnené alebo využívané na pestovanie viacročných krmovín;

pareniská, skleníky, japany.

2 až 7

(2- orná pôda

3 - chmeľnica

4 - vinica

5 - záhrada

6 - ovocný sad

7 – trvalý tráv-ny porast)

10

11

12

13
 
 
 
 

14

15

16

Pozemky podmáčané, zaplavované

Pozemky zavlažované

Skleníky, pareniská a japany

Škôlky ovocných alebo okrasných stromov, viničné škôlky alebo škôlky pre chmeľové sadivo, topoľové plantáže

Pozemky v záhradkár- skych osadách

Pozemky obmedzené vo využívaní

Účelová intenzifikačná zeleň, vetrolamy

chmeľnice 
pozemky vysadené chmeľom.
vinice
pozemky, na ktorých sa pestuje vinič.
záhrady
pozemky spravidla oplotené, na ktorých sa trvalo a prevažne pestuje zelenina, kvety a iné záhradné plodiny spravidla pre vlastnú spotrebu;

pozemky do výmery 0,25 ha;

ovocné sady
pozemky vysadené ovocnými stromami nad 0,25 ha;

pozemky na pestovanie zákrskov ovocných stromov nad 0,25 ha;

pozemky na ktorých sa pestujú ovocné kríky nad 0,25 ha.

trvalé trávne porasty
pozemky trvalo porastené trávami, pri ktorých hlavný výťažok je tráva, aj keď sa náhodne spásajú;

pozemky porastené trávami, ktoré sú určené na trvalé spásanie, aj keď sa náhodne kosia;

pozemky využívané ako pastva, aj pastevné výbehy.

Tab. 4 Členenie lesného pôdneho fondu
 
Zákon o lesoch
Klasifikácia lesných pozemkov v ISKN
kód
spôsob využívania nehnuteľnosti
pozemky porastené lesnými drevinami (pozemky na ktorých boli lesné porasty dočasne odstránené s cieľom ich obnoviť alebo s cieľom zriadiť lesné škôlky, či plantáže)

- ochranné lesy,

- lesy osobitného určenia,

- hospodárske lesy.

20

21

22

Ochranný les 

Lesy osobitného určenia 

Lesné škôlky

pozemky bez lesných porastov, ktoré slúžia lesnému hospodárstvu (prieseky, lesné cesty, plochy horných lesných skladov) 23 Pozemky nezalesnené slúžiace lesnému hos-podárstvu a na plnenie úloh (prieseky, lesné sklady, lesné komunikácie)
pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie vo vysokohorských oblastiach, s výnimkou zastavaných pozemkova ich príjazdových komunikácií 24 Pozemky nad hornou hranicou stromovej vegetácie
pozemky, ktoré možno najhospodárnejšie využiť na zalesnenie    
pozemky, ktoré sa majú zalesniť z rekreačných, estetických, zdravotných dôvodov    
nezales. pozemky v lesoch, ktoré slúžia na plnenie funkcií lesov    
  25

26

Pozemky obmedzené vo využívaní 

Chata na lesnom pozemku


 

3. V triedach objektov ISKN nie je rozlíšené, či pozemok patrí do poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF) a lesného pôdneho fondu (LPF) alebo do nepoľnohospodárskeho a nelesného pôdneho fondu. Rozhranie týchto kategórií je však z pohľadu napr. rezortu poľnohospodárstva významné. Riešením je jednoznačné zaradenie kódov využívania na každú kategóriu druhu pôdneho fondu (napr. kódy využívania 20, 21, 22, 23, ... až 29 by signalizovali zaradenie do LPF. Problémom je v tomto prípade postavenie kódu využíva-nia ako nepovinného údaju katastra nehnuteľností. Druhým riešením je zavedenie špecifického rozlíšenia – “kód príslušnosti”. Išlo by o povinný údaj katastra ku každej parcele ISKN, ktorý by príslušnosť ku kategórii pôdneho fondu jednoznačne definoval.

4. Sledujme klasifikáciu druhu pozemku “zastavané plochy a nádvoria”. V ISKN sú stav-by evidované dvoma spôsobmi. Časť z nich je v súbore stavieb a časť je evidovaná len v súbore parciel, pričom identifikovať ju možno cez kód druhu pozemku (zastavaná plocha a nádvoria) a príslušný kód spôsobu využívania nehnuteľnosti, tab. 2. Úplný kód na druh stavby vznikne spojením kódu všeobecnej charakteristiky spôsobu využívania nehnuteľ-nosti (10., 20., 30., ...) s jednomiestnou bližšou špecifikáciou stavby (..0, ..2, ..3, ....). Cieľom je postupne jednotlivé stavby zo zastavanej plochy vyšpecifikovať, teda priestorovo jednoznačne vymedziť a evidovať v súbore stavieb.

Porovnajme triedy objektov v ISKN, klasifikáciu stavieb v stavebnom zákone [8] a v Opatrení ŠÚ SR č. 128/2000. Klasifikácia stavieb, ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb[10].Toto bolo vypracovaná na báze Európskeho štandardu CC (Clasification of Types of Construction) - Klasifikácia typov stavieb, ktorú vydal Eurostat v auguste 1997. Eurostat túto klasifikáciu vypracoval na základe medzinárodne platnej klasifikácie výrobkov CPC (Central Product Classification) – Ústrednej klasifikácie produkcie, ktorú vydala Organizácia spojených národov v roku 1991 a je zosúladená s jej odporúčaniami, ktoré sa týkajú štatistiky bytov a stavebníctva. Je určená na štatistické účely ako je napr. štatistika o stavebných činnostiach, sčítanie obyvateľov, domov a bytov, štatistika o cenách stavebných prác a štatistika národných účtov. Okrem toho sa klasifikácia používa na definovanie stavieb (stavebné povolenia, produkcia a ďalšie) počas životnosti stavby (zmeny vo využívaní stavby, transakcie, renovácie, demolácie). Je tiež klasifikačnou normou na zaobstarávanie a tendre na kontrakty verejných prác.

Aj Občiansky zákonník špecifikuje stavby. Sú bez členenia a kódovania s veľkou podrobnosťou (hrobky na cintorínoch, murované ploty, dopravné značky, reklamné stavby, a iné) a z väčšej časti nie sú predmetom evidovania v KN.

Podľa katastrálneho zákona [7] sú predmetom evidovania stavby spojené so zemou pevným základom, ktoré: - sú označené súpisným číslom; - sú zoskupenými stavbami, ktoré neslúžia obytným účelom a súpisným číslom je označená len jedna z týchto stavieb; - nie sú označené súpisným číslom; - sú podzemnými stavbami; - sú nadzemnými stavbami. V pochybnostiach, či ide o predmet evidovania v KN rozhoduje katastrálny odbor okresného úradu.

Porovnajme klasifikáciu podľa Opatrenia ŠÚ SR, stavebného zákona a KN. Z pohľadu zapájania sa do európskych štruktúr, napr. možnosť štatistických zisťovaní nad rámec štátu je správne klasifikáciu ISKN nadviazať na klasifikácii EÚ, teda na Opatrenie ŠÚ SR. Len v prípade Bytových budov navrhujeme členenie na Bytové domy a Rodinné domy, tak ako to uvádza stavebný zákon. Návrh je v tab. 5.

Ďalším nevyhnutným rozlíšením by bol kód pre:

- stavbu so súpisným číslom,

- stavbu bez súpisného čísla,

- rozostavanú stavbu (ak o to požiada vlastník),

- dočasnú stavbu. Tab. 5 Návrh klasifikácie stavieb v ISKN podľa [4]
 
Opatrenie ŠÚ SR do 3. stupňa podrobnosti
Stavebný zákon
Návrh klasifikácie stavieb v ISKN
1 Budovy

11 Bytové budovy

111 Jednobytové budovy

112 Dvojbytové a viacbytové budovy

113 Ostatné budovy na

bývanie

12 Nebytové budovy

121 Hotely a podobné budovy

122 Budovy pre

administratívu

123 Budovy pre obchod

a služby

124 Budovy pre dopravu

a telekom. 

125 Priemyselné budovy

a sklady

126 Bud. na kul., ver. zábavu,

vzdel. a zdrav.

127 Ostatné nebytové budovy

Pozemné stavby (majú strechu)

Bytové budovy

Bytové domy

Rodinné domy

Ostatné budovy na bývanie

Nebytové budovy

Hotely, motely, penzióny a ostatné

ubyt. zar. na krátkodobé pobyty

Budovy pre administratívu, správu

a na riadenie, pre banky a pošty

Budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerp. staníc

Dopravné a telekom. bud., stanice, 

hangáre, depá, garáže a kryté park.

Priem. budovy a sklady, nádrže, silá

Budovy pre kultúru, na ver. zábavu,

pre múzeá, knižnice a galérie

Budovy pre škol., vzdel. a výskum

Nemocnice, zdrav. a soc. zariadenia

Kryté budovy pre šport

Poľn. bud. a sklady, stajne a maštale

Bud. a miesta na vykon. nábož. aktivít,

Kult. pam., ktoré nie sú byt. bud.

Ostatné nebytové budovy

Bytové domy
Rodinné domy
Ostatné budovy na bývanie
Hotely a podobné budovy
Budovy pre administratívu
Budovy pre obchod a služby
Budovy pre dopravu a telekomunikáciu
Priemyselné budovy a sklady
Budovy na kultúru, ver. zábavu, vzdel. a zdravotníctvo
Ostatné nebytové budovy
2 Inžinierske stavby

21 Dopravná infraštruktúra

211 Cestné a miestne kom. 

212 Železnice a dráhy

213 Letiská

214 Mosty, nadjazdy, tunely a podz. dráhy

215 Prístavy, vodné cesty, priehrady a  iné vodné diela

22 Potrubné rozvody, telekom. a el. rozvody

23 Komplexné priemyselné stavby
 
 

24 Ostatné inžinierske stavby 

241 Športové a rekreačné stavby
 
 

242 Ostatné inžinierske stavby

Inžinierske stavby

Diaľnice, cesty, miestne a účel. kom., 

nábrežia, chodníky a nekryté park.

Železničné, lanové a iné dráhy,

Vzlet. dráhy, prist. dráhy a rol. dráhy

letísk

Mosty, nadjazdy, tunely, nadchody 

a podchody

Prístavy, plav. kanály a komory, 

úpravy tokov, priehr. a ochr. hrádze, 

závl. a mel. sústavy, rybníky 

Diaľkové a miestne rozvody 

Banské stavby a ťažobné zariadenia

St. ener. zar., plyn. a spaľ.ne odpadu

St. na sprac. a ukl. jadrového mat. St. chem. zariad., rafinérie a koksovne

St. ťažkého priemyslu

Nekr. športové ihriská, autom., 

motocyk. a bicykl. dráhy, golfové 

ihriská, lyž. trate a vleky

Zábavné a oddychové parky, zoo,

a botanické záhrady

Ost. inž. stavby, napr. skládky odpadu

Cestné komunikácie
Miestne komunikácie (parkovacie plochy,  verejné priestranstvá, chodníky, ulice)
Železnice a dráhy
Letiská
Mosty, nadjazdy, tunely a  podzemné dráhy
Prístavy, vodné cesty, priehrady a iné vodné diela
Komplexné priemyselné stavby
Športové a rekreačné stavby
Ostatné inžinierske stavby
Nádvoria  Dvor
Spoločný dvor

 

5. Priama územná identifikácia prvkov

Medzi dátové štandardy ŠIS, ktoré obsahuje register územných informácií – ISKN patria:

Prvky určené na identifikáciu územia: orientačné číslo objektu, súpisné číslo objektu, ulica – názov, názov obce, názov okresu, názov štátu.

Prvky určené na opis nehnuteľnosti: druh spôsobu využívania nehnuteľnosti, druh pozemku, výmera parcely, parcelné číslo názov katastrálneho územia, kód katastrálneho územia.

Prvky určené na opis kvality územia: bonitovaná pôdno-ekologická jednotka.

Prvky určené na identifikáciu ekonomického subjektu: IČO.

Prvky určené na identifikáciu občana: rodné číslo.

Údaje o územných jednotkách v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra SR obsahujú: identifikačné číslo a názov kraja, okresu, poradové a identifikačné číslo obce v rámci okresu, identifikačné číslo, názov a výmeru katastrálneho územia. Ich aktuali-záciu zabezpečujú katastrálne odbory okresných úradov, pričom všetky zmeny sú dohod-nutom režime odovzdané do centrálneho registra na Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) v Bratislave. Novovzniknutým územným jednotkám prideľuje identifikačné čísla Štatistický úrad SR. Spätne sú číselníky štatistického úradu o územných jednotách aktualizované prostredníctvom krátkodobých štatistických zisťovaní vykonávaných prostredníctvom tlačív Org 5-99 a Org 6-99. Hranice územných jednotiek (ÚTJ a ZÚJ), ktorých príslušné úseky definujú aj správne hranice vyšších územných celkov, sú zobrazené a spravované v súbore GI KN. Len v časti je ich priebeh zabezpečený vo forme súboru pravouhlých súradníc, v ostatných prípadoch obrazom (kresbou) v analógovej katastrálnej mape. Priestorová identifikácia sa teda v súčasnosti realizuje len prostred-níctvom textového alebo číselného atribútu. Väzba na ostatné nadstavbové georegistre a výmenu týchto údajov je možná len bez priamej identifikácie, prostredníctvom sprostredkovanej územnej identifikácie pomocou kódu ÚTJ a kódu ZÚJ.

6. V súčasnosti prebieha nové digitálne definovanie hraníc ÚTJ, výsledkom ktorého budú digitálne pravouhlé súradnice hraníc ÚTJ v systéme JTSK. Bude možná priama priesto-rová identifikácia, prepojenie a komunikácia s nadstavbovými georegistrami, aktualizácia súborov nadväzujúcich priestorových jednotiek a aj prevod týchto digitálnych údajov do akejkoľvek analógovej formy. Pretože územná technická jednotka tvorí základnú priestorovú jednotku katastra nehnuteľností a zároveň priestorovú jednotku definujúcu vyššie územné celky, navrhujeme v prípade jej digitálneho určenia zaradiť ju medzi štandardy ŠIS. Návrh dátového štandardu “súradnice hraníc katastrálneho územia” je v tab. 6.

Tab. 6 – Návrh dátového štandardu “hranice katastrálneho územia” podľa [4]


 
DÁTOVÝ ŠTANDARD ŠTÁTNEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SR
Názov prvku Súradnice hraníc katastrálneho územia - ÚTJ
Identifikátor D020708
Akronym SHKU
Definícia Postupnosť súradníc bodov [x, y] obvodového polygónu v S JTSK, ktorý územne vymedzuje hranicu katastrálneho územia. Môže byť zmenený.
Výskyt prvku Zo zákona: kataster nehnuteľností,

Pre potreby ŠIS: informačný systém katastra nehnuteľností

Formát zápisu [ n7.2, n6.2]
Štruktúra zápisu [ 9 999 999.99, 999 999.99]
Maximálna veľkosť zápisu [ 9, 8]
Minimálna veľkosť zápisu [ 9, 8]
Prípustné hodnoty dátového prvku S-JTSK
Zdroj údaja zo zákona Okresné úrady – katastrálny odbor
Gestor za správnosť Okresné úrady – katastrálny odbor
Číselník Báza digitálnych hraníc katastrálnych území
Gestor za číselník Štatistický úrad SR
Právne predpisy Zákon NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a  iných práv k nehnuteľnostiam v zmení zákona NR SR č.222/1996 Z. z.

Vyhláška ÚGKK SR č.79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení vyhlášky ÚGKK SR č. 72/1997 Z. z.

Ostatné normy Smernice na spravovanie hraníc územných jednotiek, pripravovaná ÚGKK SR,

Metodický návod na definovanie hraníc katastrálnych území (pripr. ÚGKK SR).

Nadväznosť na okolie z hľadiska výstupov ZM SR 1:10 000,

ZB GIS,

spojitá vektorová digitálna mapa 1:50 000 (SVM ),

Platnosť od  

 

Významnou územnou jednotkou, ktorá je súčasťou ISKN je i hranica zastavaného územia obce. Jej význam je vo vymedzení špecifických zásad ochrany, využívania, ohodnocovania a zdaňovania územia. Je to územná jednotka vedená v ISKN, ale využívaná hlavne v nadväzných IS. Hranice zastavného územia obce prechádzajú vždy po hraniciach parciel. V prípade jej digitálneho určenia v rozsahu celého územia SR bude i túto priestorovú jednotku možno štandardizovať.

Podmienkou realizácie priamej územnej identifikácie prvkov je dodržať podmienku skladobnosti. Skladobnosť územných jednotiek do územia celej republiky teda znamená: ÚTJ je územne uzavreté územie; neexistujú jeho územné presahy resp. enklávy; jedno alebo viac ÚTJ tvorí ZÚJ; ZÚJ je územne uzavreté územie.

Na Slovensku existujú časti katastrálnych území, ktoré sú územne oddelené a zároveň spoločne evidované ako jedno katastrálne územie, tab. 7, obr. 1 (obrázok Radimov, Unín, Letničie, Petrova Ves v okrese Skalica) alebo enklávy k.ú., ktoré dokonca ležia na území inej obce.


Obr. 1 – Katastrálne územia Okrese Skalica územne oddelené a spoločne evidovanéTab. 7 – katastrálne územia, ich časti, ak netvoria s územím obce súvislý celok
 
Poradové číslo
Názov okresu
Názov obce
Názov katastrálneho územia alebo jeho časti
Bratislavský kraj
1.
Malacky
Borinka
Borinka II.
2.
Plavecký Štvrtok
Plavecký Štvrtok II.
3.
Záhorie
Turecký vrch
4.
Senec
Malinovo
Malinovo II.
Trnavský kraj
5.
Dunajská Streda
Blatná na Ostrove
Blatná na Ostrove
6.
Kostolné
Moravské Kračany
7.
Zlaté Klasy
Maslovce
8.
Galanta
Čierny Brod
Čierny Brod II.

Čierny Brod III.

9.
10.
Mostová
Mostová II.
11.
Skalica
Letničie
Letničie
12.
Petrova Ves
Petrova Ves
13.
Radimov
Radimov
14.
Unín
Unín
Trenčiansky kraj
15.
Považská Bystrica
Prečín
Zemianska Závada
Nitriansky kraj
16.
Komárno
Kolárovo
Kolárovo
17.
Levice
Levice
Horša
18.
Kalná nad Hronom
Mochovce
19.
Nitra
Nitra
Dolné Štitáre
20.
Nové Zámky
Dubník
Dubník
21.
Salka
Salka II.
Žilinský kraj
22.
Bytča
Bytča
Mikšová
23.
Čadca
Olešná
Olešná II.
24.
Liptovský Mikuláš
Liptovská Sielnica
Liptovská Sielnica
25.
Liptovský Mikuláš
Okoličné
26.
Uhorská Ves
Vislavce
27.
Námestovo
Hruštín
Vaňovka
28.
Námestovo
Námestovské Pilsko
29.
Tvrdošín
Tvrdošín
Oravice
30.
Vitanová
Vitanová
31.
Žilina
Dolný Hričov
Peklina
32.
Rajec
Rajec
33.
Žilina
Zástranie
Banskobystrický kraj
34.
Lučenec
Veľké Dravce
Veľké Dravce (časť k. ú. sanachádza v okrese Poltár)
35.
Rimavská Sobota
Gortva
Bizovo

Čenice

36.
37.
Kesovce
Dimitrij
38.
Zvolen
Sliač
Sampor
39.
Zvolen
Lukové

Zolná

40.
Prešovský kraj
41.
Prešov
Štefanovce
Štefanovce
42.
Sabinov
Sabinov
Sabinov
43.
Svidník
Giraltovce
Giraltovce
Košický kraj
44.
Košice - okolie
Sokoľany
Sokoľany
45.
Spišská Nová Ves
Teplička
Šafárka
46.
Trebišov
Malý Horeš
Malý Horeš

Skladobnosť jednotiek územnej identifikácie je predpokladom vzájomnej prepojiteľ-nosti a komunikácie s ostatnými informačnými systémami, identifikácie rôznych druhov údajov a agregácie údajov do vyšších územných celkov.

Východiskom na zabezpečenie skladobnosti je prísna úprava legislatívy, resp. jej doplnenie, aby sa nepripúšťala možnosť vzniku nových enkláv a riešila sa ich súčasná prítomnosť. Pri presahoch a diferenciách medzi hranicami katastrálnych území pri tzv. enklávach katastrálnych území je možné vytvoriť samostatné katastrálne územie, resp. enklávu zlúčiť s existujúcim katastrálnym územím. Pri požiadavkách na nové odčlenenie časti obce, alebo vyrovnanie územných zmien, musia všetky schvaľovacie orgány, vrátane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dosiahnuť, aby súčasťou žiadosti bola aj platná dohoda o usporiadaní majetkovoprávnych vzťahov s mapovou prílohou návrhu zmeny priebehu obecných a katastrálnych hraníc, čím by sa predišlo novým prípadom porušenia zásady územnej celistvosti.

Realizácia metódy priamej územnej identifikácie môže byť znemožnená napr. aj nerešpektovaním základnej technickej jednotky – katastrálneho územia pri spravovaní katastrálneho operátu. V  súčasnosti sledujeme “prítomnosť” novej územnej jednotky “časť obce”, pričom absentuje jej definícia. Obce vytvárajú nové časti, ale nerieši sa súčasne vznik resp. zánik katastrálnych území. Neexistuje ani priestorové vymedzenie časti obce, a teda nie je možné identifikovať ani jeho hranice. Časť obce sa viaže k zastavanému územiu obce, slúži ako evidenčná jednotka na označenie budov, pričom väzba na katastrálne územie nie je stanovená. Návrh dátového štandardu ŠIS podľa [4] pre prvok “Číslo súpisné (objektu)” ukazuje, že jednoznačné číslo domu sa prideľuje v rámci obce alebo časti obce. Ak je skupina stavieb označená jediným radom súpisných čísiel v časti obce, tieto stavby nie sú podľa tohto súpisného čísla priestorovo jednoznačne identifikovateľné, pretože rovnaké súpisné čísla v rôznych častiach obce môžu existovať v rámci jedného katastrálneho územia. Teda v ŠIS nie je zabezpečená identifikácia konkrétnej stavby prostredníctvom prvkov určených na identifikáciu územia (súpisné číslo stavby) a prvkov určených na opis nehnuteľnosti (katastrálne územie).

Napr. Prievidza má 5 častí obcí (Staré Mesto, Píly, Necpaly, Kopanice, Štvrte) ale iba 4 kat. územia (Hradce, Malá Lehôtka, Prievidza, Veľká Lehôtka). Zlaté Moravce, majú 4 časti obcí (Chyzerovce, Prílepy, Zlaté Moravce, Žitavany) a 5 k.ú. (Prílepy, Hoňovce, Kňažice, Opatovce nad Žitavou, Zlaté Moravce).

Zavádzať územnú jednotku “časť obce” do katastra nehnuteľností nemá opodstat-nenosť. Stačí vyriešiť prideľovanie súpisných čísiel stavbám napr. predradením dohovo-reného rozlišovacieho znaku pre každú časť obce.

Univerzálna platforma kategorizácie objektov

Pri pohľade do minulosti zistíme podobnosť tejto myšlienky s kódovacím systémom ISU z roku 1978. Vtedy Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a Fe-derálny štatistický úrad vydali Pokyny na jednotné kódovanie funkčných prvkov územia, ktoré boli záväzné pre orgány a organizácie územného plánovania pri získaní a spraco-aní informácií o území.

Aj dnes je našim cieľom, v zmysle záverov konferencie Štátny informačný systém a Armáda SR, nájsť cestu k vybudovaniu jednotného Registra územných jednotiek. Cesta vedie cez definovanie potrieb potenciálnych používateľov tohto registra, teda cez analýzu všetkých súčasných rezortných informačných systémov. Ako príklad nám poslúži Koncepcia informačného systému o území (ISÚ), ktorý tvorí topologický základ pre Informačný systém životného prostredia (IS ŽP). ISÚ je medzirezortný IS, ktorého tvorcom, prevádzkovateľom, ako časti ŠIS, je Ministerstvo životného prostredia SR a spolu-pracujúce sú ústredné orgány štátnej správy – ÚGKK SR, MP SR, MDS SR, ŠÚ SR, obr. 2.

Na obr. 2 sú kategórie prvkov územia s väzbou na konkrétny orgán štátnej správy. Pre každú kategóriu sa predpokladá definovať takú klasifikácia tried údajov, aby sa docielili funkčné informačné toky. Ak si bližšie všimneme napr. kategóriu “lesy”, bude zaujímavé sledovať klasifikáciu tried a ich harmonizáciu v Informačnom systéme lesného hospodárstva a poľovníctva, v lesníckom informačnom a komunikačnom systéme EFICS v EÚ [5], v ISÚ, v ISKN, ale tiež vo všetkých IS, ktoré tento prvok obsahujú. Ako ďalej?
 
 
 
 
 
 
 
 
MŽP SR

ŠÚ SR*

využitie územia ................................
 
 

socioekonomické javy 
 
 
 
 
 

prírodná

krajina

osídlenie ...........................................
územné plány ...................................
MDP SR

MH SR

dopravná a technická infraštruktúra .
   
MP SR voda, rieky, jazerá, nádrže ................
lesy, vinohrady, trávnaté plochy ......
pôda .................................................
MŽP SR klimatológia .....................................
geológia ...........................................
DPZ .................................................
ÚGKK SR kataster ............................................
základné mapové dielo ....................

Obr. 2 Členenie ISÚ v informačnom systéme životného prostredia

(* v súčasnej dobe je riadený Ministerstvom školstva SR)

Postupnosť krokov na kategorizáciu objektov v RÚI:

Výsledok rezortného tematického rozlíšenia prvkov objektov územia pre jednotlivé rezorty môžeme schematicky znázorniť, obr. 3.

Univerzálnu geografickú platformu možno získať analýzou potrieb všetkých po užívateľov RÚI a vykonaním tematického rozlíšenia prvkov územia pre všetky rezorty.

Rezort geodézie, kartografie a katastra Kategórie prvkov Rezort ...

ZB GIS IS KN

T11

I11

I21

T31

I12

T12

I31

T21

T13

I13

Obr. 3 Rezortné tematické rozlíšenie prvkov územia

Záver

Kódovací systém objektov, kategórií tried, kategórií atribútov transformuje priestorovo rozdelené fyzikálne veličiny na hodnoty tvoriace geoinformačné parametrické pole vyjadrujúce funkcie vytvorenia modelu krajiny. Kritéria spracovania geomodelu sa upresňujú v dialógovom režime profesií, pôsobí na zber, spravovanie a používanie geoúdajov v informačných technológiách. Identifikácia a popis aktivít v krajine umožňuje dopĺňať geoštandardy a využívať ISKN a ZB GIS na Slovensku

Príspevok je aj časťou výsledkov riešenia grantového výskumného projektu VEGA č.1/6300/1999 “Modelovanie v procese projektovania pozemkových úprav”.

Literatúra

[1] HÁJEK, M., MITÁŠOVÁ, I., VAVRINEC, B.: Prístupy k integrovanej identifikácií údajov v priestorovo orientovaných informačných systémoch, GEOINFO SLOVAKIA ´97, Zborník referátov, MŽP SR, ÚGKK SR, Bratislava, 1997.

[2] HÁJEK M. a kol.: Geoinformačné systémy na Slovensku, Štátny informačný systém a Armáda Slovenskej republiky, Zborník ref.. Topografický ústav Armády SR, Banská Bystrica, 1999.

[3] HUDECOVÁ, Ľ.: Cadastre Data – Base for GIS in Slovak Republic. GIM International, 15, 2001, č. 4.

[4] HUDECOVÁ, Ľ.: Posúdenie funkcie katastra nehnteľností v informačnom manežmente. Dizertačná práca, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2001 (v tlači).

[5] LEVČÍKOVÁ, A.: Politika informatizácie rezortného informačného systému, Infosem 2000, Infostat Bratislava, Rada vlády SR pre informatiku, Piešťany 2000, s. 75-78.

[6] VAVRINEC, B.: Problematika hraníc pri tvorbe registrov priestorových jednotiek. In: Hranice objektov, pozemkov, prvkov, Pedagogické listy 2/95, KMPÚ SvF STU Bratislava 1995, s. 95-101.

[7] Zákon NR SR č.162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.

[8] Zákon NR SR č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmení neskorších predpisov a o zemne a doplnení niektorých zákonov.

[9] Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č.79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení Vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 72/1997 Z. z.

[10] Opatrenie ŠÚ SR 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém.

S u m m a r y

National Integration of Spatial Database

Information system of real estates register (IS KN) was based in ninetieth years of last century. Real estate register consists of descriptive information and geodetic information. Complex of descriptive information include data about parcels, buildings, flats also data about rights to real estates and data about participants in legal relationships. Complex of geodetic information will be formed in vector configuration. Digital co-ordinates (position data) of boundaries of cadastral territories are formed step by step from analog maps. IS KN plays important role in information management. In report we analyze classification of data files according to content, structure, status of code lists, standards, valid legislation and also according to needs of departments and EU.

Tab. 1 Classification of soil fund

Tab. 2 Object classes of real estate register

Tab. 3 Comparison of classification some kinds of parcels

Tab. 4 Classification of forestland reserves

Tab. 5 Project in classification of buildings in IS KN

Tab. 6 Project for standard ”cadastral territory boundaries”

Tab. 7 Cadastral territory and its parts, if it does not form continual unit with territory of village

Fig. 1 Cadastral territory in Skalica region – territorially separated and together registered

Fig. 2 Classification of Information system about territory in information environment system

Fig. 3 Department thematic severance of territorial components

Lektorovali:

Doc. Ing. Jozef ČIŽMÁR, PhD.,Stavebná fakulta STU Bratislava

Ing. Bohdan VAVRINEC, Slovenská agentúra životného prostredia

Pobočka Bratislava

Abstract: Katastrálne údaje, ich funkcie v Informačnom systéme katastra a v Štátnom informačnom systéme, klasifikácia súčasných údajových súborov. Vylepšenie geoinformačnej štruktúry objektov štandardizáciou ich kódovania. Návrhy na zdokonaľovanie ISKN pre štatistiku, poľnohospodárstvo, životné prostredie, ZB GIS.

Keywords: Kataster, klasifikácia pozemkov, priestorové objekty, priestorové jednotky, kódovanie objektov a atribútov.